Phương hướng hoạt động

by admin

Nguyên tắc tổ chức hoạt động của hiệp hội:

Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên, thực hiện chế độ bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số và được cụ thể hoá bằng các quy chế, quy định do Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

Chức năng và nhiệm vụ của hiệp hội:

Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên tham gia tích cực các hoạt động  đúng theo tôn chỉ mục đích mà hiệp hội đưa ra.

Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động liên quan đến hoạt động, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại tại Việt Nam và Nhật theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Tập hợp, đoàn kết các hội viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Quy mô của hiệp hội:

Với quy mô ban đầu là 95 thành viên bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt nam và Nhật Bản.